Política de privacitat

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals HANDBOL SANT JOAN DESPÍ és responsable compleix la normativa referida.Les dades personals només seran obtingudes per HANDBOL SANT JOAN DESPÍ per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de HANDBOL SANT JOAN DESPÍ, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a HANDBOL SANT JOAN DESPÍ els canvis que s’hi produeixin.Per això, HANDBOL SANT JOAN DESPÍ informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENTCLUB HANDBOL SANT JOAN DESPÍ Poliesportiu Salvador Gimeno Carrer Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
FINALITATATENDRE LES PETICIONS I LES SOL·LICITUDS QUE L’USUARI FORMULI PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB. ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS, TELÈFONS MÒBILS…). CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I LA SEVA VALORACIÓ I MANTENIR-LO AL DIA D’ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS DE LA MARCA DAMM DEL SEU INTERÈS. ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PERFILS COMERCIALS A PARTIR DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER CERCAR I OFERIR-LI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES DE PROFILING PER FER PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVARAN MENTRE L’INTERESSAT (i) NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO S’OPOSI AL TRACTAMENT O, (III) EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. EN QUALSEVOL CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVARAN BLOQUEJADES DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS PER ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.
LEGITIMACIÓLA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ÉS EL CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’INTERESSAT MATEIX, AIXÍ COM EL INTERÈS LEGÍTIM QUE TENIM EN PODER ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA.
DESTINATARISHANDBOL SANT JOAN DESPÍ NO CEDIRÀ DADES PERSONALS RESPONSABILITAT SEVA A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI HO AUTORITZI EXPRESSAMENT.HANDBOL SANT JOAN DESPÍ TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A HANDBOL SANT JOAN DESPÍ, I PER FER-HO SEGUIRÀ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.
DRETSL’USUARI TÉ DRET A:– SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT– SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ÉS EL CAS, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL VAN SER RECOLLIDES.– SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.– OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN SIGUI PROCEDENT.– DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUÏ PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE MANERA ESTRUCTURADA, ÚS COMÚ I LECTURA MECÀNICA.– DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.– DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.L’USUARI POT EXERCITAR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT PER MITJÀ DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT:ATT. OFICINA PRIVACIDAD C/ ROSSELLÓ Nº 515 – 08025 BARCELONA.TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ FETA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: info@chsjd.com
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seva seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, per bé que si no facilita determinades dades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal; en aquest cas HANDBOL SANT JOAN DESPÍ informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.